Corpo Pagina

Economia

Su traballu de sa laurera est ancora su prus pratigau in sa bidda de Mòguru, sighiu e in alliòngiu istrintu cun su traballu in is bìngias, chi in sa cantina “Il Nuraghe” tenit su sìmbulu. De importu mannu est puru su setori de sa cosa de papai cun is produsius cosa sua fatus cun traballamentus artigianalis e industrialis.
In sa bidda funt presentis butegas cumercialis medas e de servìtzius puru, chi donant traballu a bona parti de su popolau, comenti is ofìcinas chi traballant su ferru, s’allumìniu, sa mobìlia, is oficinas mecànicas, asiendas de muradoris e de trasportus puru.

Ma Mòguru bollit nai prus che totu traballu de is artis e mestieris fatus a manu, aundi si faint aratzus e tapetus, iscannus, càscias pancas, mesas e àtera mobìlia chi ònnia annu po sa fiera de su tapetu benint postus in amostu e bendidus comenti a prendas nodidas de is maistus mogoresus.
In custus ùrtimus annus, in Mòguru, comenti a àteras bidda de sa Marmidda est crescendi su turismu culturali, de is itineràrius archeològicus e de is caminus religiosus.