Corpo Pagina

Personaggi mogoresi

Paderis
Is nobilis Paderis fiant istaus iscritus in s’elencu nobiliari Italianu comenti a cavalieris-don e nobilis, ma fortzis in su passau iant tentu parentalla cun is Giugis de Arbaree e su nomini insoru est presenti giai de su sèculu XV, candu unu de issus iat cumandau is cavalligeris de Part’e Montis, in sa cumbata intra is Alagon e is Aragonesus. In su stema insoru figurat un’arma de oru e duus bratzus bistius de asullu apoderat duas spadas a gruxi de Sant’Andria a punta asusu e tres concas de òmini.

De su titulu nobiliari, po primu fut istau nominau Antiogu Paderi Simula, diplomau in su 1761.

Issu beniat de Biddanobafranca e fiat abarrau a bivi a Mòguru de su 1761.

Maria Vittoria La Spina, in sa tesi de laurea sua scrit: ca su primu chi fut beniu a Mòguru fut Don Bissenti, unu òmini de capassidadis mannas comenti aministradori, chi nci fut arrennèsciu a si fai una azienda de is prus mannas de cussus tempus in Sardigna.

Gian Giacomo Ortu puru, cunfirmat ca Don Bissenti Paderi est s’unicu nobili presenti a Mòguru in su setixentus e aciungint ca intra de su 1768 e 1784, me is annus de sa crisi manna in Sardigna e cun is aziendas in bèndida de medas messaius, issu est su comporadori prus interessau de is terras de Mòguru e de atrus logus puru.

Issu difatis aministràt e manixàt in medas biddas de sa Marmidda e fintzas in Casteddu e Aristanis. Custa azienda (chi iat lassau a su primu fillu, Srabadoi, in s’Otuxentus), si fut amanniada a spesas de atras famìllias nobilis de custus logus prus che totu de is Conj e is Dianas. Me is listas de su 1801 e 1804 Don Bissenti Paderi est s’unicu nobili de Mòguru e segundu possidenti de terrenus de sa bidda, avatu de Antoi Bissenti Sanna. Sisinni, nebodi de Don Bissenti, fillu de su prus mannu de is fillus Don Srabadoi Paderi Flores, fut istau capitanu de is barracellus fintzas a su 1830 e censore de su monti granàticu. Don Antiogu Paderi fut istau presidenti de sa Congregatzioni de sa Caridadi fintzas a su 1866, candu fut istau cambiau cun Don Bissenti Sanna Borro. In su 1906, cìncui familliaris de is Paderis fiant intra is proprietàrius prus mannus chi pagant s’imposta de is terrenus, e in su 1910, Don Sisinni Paderi Cau, fut istau membru de sa comissioni de vigilantzia po is iscolas elementaris.

In su 1916 fut mortu a Mòguru su Notaiu Aristanesu Francesco Denti Meloni, fiudu de Donna Madalena Paderi Cao. In su testamentu issa lassàt chi in domu sua si depessat fai un’asilu po is pipius prus abisongiosus e chi custu asilu depessat essi aministrau de is mòngias. Custu asilu fut istau inaugurau in su 1920, si naràt ” Asilo Denti Paderi” e si agatat oindì puru cun su Centru Ricriativu Pro Giogu. In su Noixentus sa famillia de is Paderis abellu abellu perdit de importàntzia, poita sa azienda chi teniant in Mòguru fut istada pretzida in partis meda.

Sannas
In su 1814, Antoi Bissenti Sanna otenit s’impramau de cavalleri-nobili-don. Issu fut un’omini de is prus in vista de Mòguru, poita iat donau importu mannu a sa modernitzatzioni agrària de su logu, prantendi matas de olia e innestendi milliaias de ollastus me is cungiaus e sartus de Santa Barbara, Perdiana, Sa Forada Manna e su Guventu, e poita teniat puru totu is atras callidadis chi serbiant in cussus tempus po podi essi nominau comenti a nobili. E po cussu iat tentu su stema cun su scudu a forma ovali indorau (ùnicu in Sardigna) cun su sfundu birdi e una mata de chercu aundi est figurau unu muru e unu sirboni. Sirboni chi est figurau ancora in su stema de su famau, Piscamu de Abas Giuanni Sanna e chi fait arregordai is’acapius mannus chi ant tentu de sempri is Sannas cun sa cresia.

In su 1798 fut istau sìndigu e cun arriscu mannu si fut arrebellau a su vicerei Vivalda, chi iat ordinau a su Comunu de Mòguru de fai portai a gratis una vitella a Casteddu (e chi feti apustis fut istau pretzisau ca iat essi istada pagada). Su babu, Brannadiu Sanna Pira, fut istau su primu sìndigu de sa segunda classi. Antoi Bissenti giai de s’edadi de 18 annus, nascidu in su 1769 fut istau Capitanu de sa Cavalleria Militziana de Mòguru e Don Efisi Sanna puru, iat cumandau totu su batallioni militzianu de Abas. Incàrrigus de apretu mannu, poita donant sa possibilidadi de essi isgravaus de is tassas e podiant punnai puru cun is tìtulus a circai di essi nobilitaus.

Is Sannas de sempri pratigant su mestieri de notaius e possidiant una azienda manna no feti in terrenus. De su 1684 a su 1704 Franciscu Antoi Sanna, ajaju de Antoi Bissenti, po incàrrigus de su Marchesu de Quirra, fut istau cumandanti de totu is logus de su Part’e Montis aundi Mòguru fut mandamentu, e su nebodi puru, mancai no essat pratigau su mestieri, iat fatu istùdius notarilis.

Sa famìllia de is Sannas beniat de Maracalagonis e si fut firmada a Mòguru a sa fini de su Cuatruxentus, e mancai no fessant nobilis, a is ùrtimus de su Cincuxentus, unu de s’eredeu de Antoi Bissenti Sanna fut istau majori de Mòguru e su fradi majori de sa curadoria de Bonorcili. Medas de issus iant isbrigau incàrrigus de fidùcia po sa contissa de Quirra Dona Fiobanta Carroz, e po fai cumprendi e afermai s’importantzia de sa famìllia Sanna, in su 1791 si fut fata sa coia intra Antoi Bissenti e Dona Marianna Piras Paderi, nobili mogoresa, neta de Don Bissenti Paderi Mancosu e filla de su Giugi de sa Reali Udienza Don Pedru Piras Borro de Senorbì e Casteddu. A is tempus de sa nobilitatzioni, a parti is dominàrius, issu possidiat , intra totu 2826 matas de olia, 1994 ollastus, 100 matas de fruta , unus cantu bìngias, un’ortu e tres molinus a acua. Azienda misurada e amadida in 114 mois de terra.

Issu biviat giai sempri a Mòguru. Unu parenti de Don Crallus in su 1907 iat comporau sa prima machina mecànica po messai de su logu, capassa de messai e liongiai in 10 oras su trigu de 5 ètarus de terrenu e custu fatu fut istau de importàntzia manna, tant’est berus ca nd’iant chistionau comenti a una nova in su giornali de S’unioni Sarda, comenti a esèmpiu de sighiri in sa strada de s’amodernamentu de s’agricoltura cun is machinàrius nous chi fiant istaus inventaus.

Cun sa morti de Don Crallus (1820) si fut segau s’acapiu tra is Sannas e sa bidda de Mòguru. Issus, adatendisì a is tempus, si fiant tramudaus a Casteddu, iant cumentzau a bendi is terras, su bestiàmini, e fintzas is domus. Ùnicu momentu de rientru, fut istau in s’urtima gherra, candu iant bombardau a Casteddu e fiant torraus a Mòguru comenti sfollaus.

E pròpiu in Casteddu iant torrau a agatai su logu giustu po issus, imparentendisidda cun is famìllias potentis de is Randaccio, de is Angionis, de is De Magistris e atras de nomona manna, arribendi e otenendi incàrrigus de importu mannu, me is carrieras militaris, civilis e religiosas.