Corpo Pagina

Fiera del Tappeto

Emotzionis. Turbamentu mannu. E tradizioni de su isciri fàiri. Tèssiri, intalliai, pintai, intèssiri, impalliai, ma fintzasfùndiri, formai e modellai comenti a issus non nci arrennescit nemus. Su arresultau: cosas fatas a manu sena tempus, chi iscint contai de unu mundu chi tenit sabori de s’antigòriu cun sa lìngua de oi. Sa Fiera de s’artesania mogoresa est totu custu. E de prus de cincuant’annus ispantat is istimadoris de su made in Sardinia chi non si istancant mai de mirai is coloris e is particolaridadis de is traballus fatus a manu a manera rigorosa. De tempus meda is maistus de tessìngiu, de linna, de terra, de s’oru, de s’arràmini, de su ferru traballau, de s’imbirdi, modellant prendas ùnicas, passendi cust’arti bella de babbu a fillu, de mamma a filla. E po custu funt is maistus is protagonistas de custa amosta de importu mannu chi at sighiu a bìviri mancai siant mudaus is tempus, is modas, su gustu e is costumàntzias po arribai a custu millènniu nou sena si ndi iscarèsciri su tempus passau. Fiat su 1961 candu unu iscantu fèminas e maistus de linna, cun sa ghia de su sìndigu de cussus tempus Efisio Lippi Serra e de s’amministrazione comunali de insaras, iant incumintzau a donai fida a cussa chi est sa fiera de su tapetu oramai famada.
S’iscopu de custa amosta fut cussu de torrai a bogai a pillu custas artis nodidas de s’antigòriu e pòdiri fàiri diaici a cumprendi a sa genti su sabori de sa traditzioni sarda limpiada de mudaduras, comenti si ligit in su billetu po su cumbidu a s’aberridura de s’annada 1962.
Po tres annus sa fiera fiat abarrada aberta feti de su 19 a su 21 de màiu, duncas pròpiu is tres diis de festa de Santu Bernardinu, patronu de Mòguru, po tènniri apustis unu tràsiu de cuìndixi diis e fintzas de tres cidas de aberridura. Comenti sa durada, in s’andai de su tempus est mudau puru su perìodu de sa manifestatzioni: sa data de aberridura est passada de su mesi de màiu a cussu de austu po arribai a si firmai intra de s’urtima cida de su mesi de argiolas e sa primu cida de austu, sighendi apustis de arribai a abarrai aberta fintzas a totu su mesi de austu.
Custa amosta de s’artesania artistica est mudada in su tempus in logu po fàiri shopping e cultura po genti allena italiana e istràngia chi benit non feti po su mari e su soli, ma fintzas po si gosai is prendas de sa traditzioni isolana. E pròpiu gràtzias a custa amosta nodida chi Mòguru est de tempus connota comenti a logu de importu po s’artesania sarda, chi si fait apretziai in Itàlia e in su mundu. De su 1966, in prus chi a is maistus mogoresus, sa fiera s’est aberta a is àterus artesanus puru de logus meda de ònnia àngulu de sa Sardìnnia. Prus che totu at amanniau is aposentus de amosta e at pòtziu giai visibilidadi prus manna a is òperas de s’arti nàscias de sa futesa de s’ingènniu isolanu. Chi, a incumenzai de s’annu 1961, s’amostra est fata me is localis bècius de s’iscola mèdia de bia Dessì, a duus passus de sa crèsiedda de su Cramu e de su gunventu apicigau a pari a sa crèsia, apustis de calincunu annu est istada tramudada in su casamentu iscolàsticu de is elementaris bècias in pratza de Sant’Antiogu, aundi abarrat po annus meda e pigat cunsensus e aprètziamentus mannus de sa genti e de sa critica. In su 1995, candu si fiant fatus is traballus de arrangiamentu de custus localis, sa fiera fut torrada in bia Dessì, a is localis nous nous de s’iscola mèdia, po arribai, in su 1999, in su Tzentru Polifunzionali de pratza Martiri de sa Libertadi, chi est istau fatu a posta po arriciri s’amosta de s’artesania in localis atretzaus comenti s’ispetat e sugestivu puru.
Innoi, a cincuant’annus e prus de sa nascita, is coloris e is fantasias de is aratzus mogoresus si ponide impari a su ritmu de sa mùsica de su Dromos Festival nodiu e de is manifestatzionis apariciadas po is meriis de s’istadiali a duus passus de su birdi de su giardinu comunali. E diaici sa fiera torrat a nou si fait prus arrica, non feti de aposentus, ma fintzas de novidadis. Luxis nobas si alluint in is aposentus cuncordaus cun froris de paperi mudaus in separè, predellas po su lati chi mudant in esposidoris po tapetus e tèssius finis finis, ma fintzas intaulaus de linna torraus a tìngiri chi torrant a vida noa mudendisì imbirdieras de amostu bellas a castiai. Aici sa traditzioni de milli e milli annus chi tenit custu pòpulu torrat a nou, sighendi sa gana de novidadi, ecosostenibilidadi e cun is ogus a su mundu chi mudat a lestru. Mancai sena si perdiri mai.