Corpo Pagina

Artigianato

Comenti arregordat Francesco Sonis in su libru cosa sua Mogoro: due secoli di vita
municipale, in su 1835 a Mòguru nci fiant prus o mancu seixentus trobaxu (forma locale
per telàrgiu)s chi tessiànt linu e lana. E su tzachidu surdu tìpicu de su trobaxu (forma
locale per telàrgiu) si podiat ascurtai in medas domus mogoresas fintzas a una dexina de
annus fait, arregordu de custa traditzioni nodida passada de mamma in filla in su
tempus. E pròpiu po s’istima de sa traditzioni chi, a s’acabu de is annus Cinquanta, unus
cantu fèmminas de sa bidda iant apariciau cursus de tessìngiu po giai sa possibilidadi de
torrai a imparai a is giòvunas su traballu de is aratzus e de is tapetus pighendi parti puru
a ammostus e fieras aundi iant pigau premius medas e de importu.
Asuba custus tèssius primorosus onniannu si alluint is luxis prus bellas in occasioni de sa
fiera de su tapetu e de s’artesania, oramai mudada in d-una tradizioni, nàscia in su 1961
e connota in su tempus foras de sa Sardìnnia puru. Ma chi is aratzus e is tapetus luxint in
s’ammostu –mercau prus famadu de s’artesania sarda, iscannus afundaus a ispàdua,
càscias, piateras e mesas in tzinnibiri annuau, castàngia, linnarbu e nuxi sgubiadas
sighendi s’arti de àterus tempus chi afundat is arrexinas in s’antigòriu, agiudant meda a
fàiri de Mòguru sa pàtria de cosas ùnicas e apretziadas in s’Europa e in su mundu.
Nc’est puru su setori agroalimentari chi at tentu sèmpiri unu importu mannu. Mòlinu,
caseifìtziu e pastifìtziu nci funt istaus in Mòguru giai de is primus de su Noixentus
gràtzias a s’ingènniu de sa famìllia Marchinu e ancora oindì a Mòguru sighit a traballai su
mùlinu de sa Famìllia Maccioni chi sighit a mòliri su trigu sardu tostau de is terras de sa
Marmidda. Produzioni tìpicas de is panifìcius de sa bidda funt su civraxu, su cocoi e sa
costedda e a custus si aciungint is drucis comenti a pani saba, pabassinus, ciambellas,
biancheddus, pàrdulas de arrescotu, sebadas, gatou e àterus drucis de mèndula. Non
mancant nimancu is prodotus de nìchia comenti a su casu de craba e a àterus prodotus
biològicus, interis in d-unu laboratòriu de vanguàrdia si traballant is ous de mugheddu po
fàiri una butàriga saborida meda chi est bendida in totu su mundu gràtzias a su
cummèrciu eletrònicu.