Corpo Pagina

Struttura della Biblioteca

Interno della biblioteca comunale di Mogoro

Sa Biblioteca Comunali de Mòguru, aberta a sa popolatzioni in s’annu 1990, si agatat in mesu de sa bidda, in su Comunu bèciu. Est unu fabricau a duus pianus cun elevadori.
In su pianu de bàsciu, in su muru a manu manca de su passaditzu ddoi est una bacheca manna aundi s’agatant in amostu is avisus e is iscedas chi podint serbiri a sa popolatzioni.
De su passaditzu, si intrat a su logu de is informatzionis, orientamentu e imprèstidu. Su logu est riservau puru a is “servìtzius de aintru” aundi sunt sbrigadas totu is operatzionis chi faint funtzionai sa Biblioteca.
De custu logu si intrat in una genna imbidrada, a s’aposentu mannu aundi funt collocaus totu is librus de saBiblioteca chi est aberta a totus, a manera de agiudai sa genti po is servìtzius de sa Biblioteca, e s’aposentu est pretziu in setzionis e a scafalis abertus:
– Setzionis abertas generalis
– Setzioni abertas de castiaia e consultai
– Setzioni Sardigna
– Setzioni po is piciocheddus
– Ligidura de is giornalis de sa dii, de simadas e tràsinus piticus e mannus
S’aposentu est callentosu in s’ierru e friscarosu in s’istadi e su còmudu est conforme a is leis po is abisòngiuse magasinus.
In su pianu de susu, a forma de elle, ddoi est un’aposentu mannu po is ligidoris, cuncordaus cun mesas e cadiras, e in prus, ddoi est su centru “C.A.P.S.D.A. de 2° livellu (Centrus de Intrada Pubblica a is ServìtziusDigitalis Avantzaus), finantziaus de sa Regioni Autònoma de sa Sardigna innoi ddoi funt duus postusmultimedialis riservaus a sa genti. A custu aposentu si podit artziai cun s’elevadori.