Corpo Pagina

Welfare dello Studente – rimborso spese viaggio – anno scolastico 2013/2014

Est istadu pubbricadu su bandu “Welfare dello studente/ Welfare de s’iscienti”, chi acuntessit su arrimborsu de is ispesas de viàgiu pro is iscientis pendularis e s’assistèntzia ispetzialìstica fatas in s’annu iscolàsticu 2013/2014.
Ant a pòdiri gosai de custu arrimborsu is iscientis residentis in Mòguru chi sunt in s’iscola mèdia e in is superioris chi pigant is mezus de trasportu pro arribbai a sa sea iscolàstica.
Is domandas s’ant a depi presentai a intro dae su 10 de làmpadas 2014. Su bandu arremprasat s’interbentu sòlitu de “Arrimborsu ispesas de viàgiu pro iscientis pendularis” , fatu sighendi sa L.R. 31/84.
Is domandas chi mancai no ant arretzidu nudda pro su finantziamentu istatali “In su fai de s’iscienti”, ant a essi pigadas a cunsideru pro òtenni s’arrimborsu cun sa L.R. 31/84, sena nimancu torrai a presentai domanda. Ant a podi pigai parti a su bandu is iscientis chi sunt parti de famìllias chi tenint ISEE prus bàsciu o ugualis a 14.650,00 èurus, pro cussu chi acuntessit sa decraratzioni de is rèdditus 2013, perìodu de imposta 2012