Corpo Pagina

Alimentazione, mensa, tempo pieno e salute.

Est stètiu a Cuccurada, a sa fini de s’annu passau, unu atòbiu interessanti meda asuba de s’alimentatzioni de su titulu: “De is nuragicus a oi…comenti papànt, comenti papaus…sa cosa de papai est su beni nostu” e apu chistionau de mensa poita comenti Aministratzioni eus coiau cun siguretza su tempu longu, cun sa cunvintzioni chi potzat agiudai a pesai su livellu de imparu de is pipius.
Tempu longu bolit nai a fai su pràngiu a iscola. Papai unu pastu nutritzionalmenti giustu e cuntrollau de su SIAN — su Servìtziu Igiene alimentus e de sa Nutritzioni de sa ASL de logu.
Candu seus arribaus 4 annus fait, a binci s’apaltu po sa gestioni de su servìtziu, fut sa dita chi fadiat su pretziu prus vantagiosu; oi s’oferta de sa callidadi bincit asuba de s’aspetu finantziariu. Eus bofidu chi a predominai in sa mensa de is pipius siant is alimentus prus sanus e genuinus, is frutus de sa terra biologicus e de logu, a km zeru, is prodùsius de sa traditzioni nosta, s’acua de s’arretza e is cosas friscas.
Totu custu poita teneus a coru sa salludi de is pipius nostus e scideus ca un’alimentatzioni sana e ecuilibrada pigat unu rolu fundamentali po arribai a su beni psico-fisicu.
S’annu passau, eus pregontau a su gestori de su servìtziu po finsas de aprontai e donai su murtzu de mesu mengianu, chi a borta a borta donat unu paninu o una fruta o unu yogurt, o unu uncueddu de truta margherita. Una noba chi, de callincunu est stètia beni bida ma de meda famìllias at agatau una resistèntzia. Is motivus de sa resistèntzia, is variedadis e sa calidadi. Ma funt prus che totu is cantidadis a impentzamentai is babus e is mamas; parrit sempri tropu pagu su chi benit donau, comenti chi si obessat arresparmiai asuba de s’uncueddu de pani.
Est cumplicau meda a fai a cumprendi ca funt is tantus cunsillaus de su SIAN, aici comenti est racumandau meda chi su murtzu siat su prus vàriu possìbili, po cuntrastai sa “monocultura” de su paninu. Chi siat a su salami o a su presciutu no càmbiat s’abitudini de sempri de papai sceti “su chi si praxit”. E su chi si praxit no est sempri calincuna cosa chi si fait profetu.
Diaici s’arrefudat sa meba o su yogurt e si lamentant poita parrit sempri tropu pagu. Seguramenti unu sacrificiu po medas, abesus a agatai su frigorìferu prenu e a ndi podi ingolli totu comenti disigiaus finsas apustis a si ponni a dieta poita si bideus grassus.
Chi cunsideraus su fatu ca s’obesidadi de is pipius benit cunsiderada una vera a pròpia emergentzia sociali e sanitària si fait fatiga a cumprendi sa preocupatzioni ca a is pipius no bèngiat donau de papai meda.
Ma chi si poneus a pentzai asuba de totus is conditzionamentus chi, comenti consumadoris si faint, si fait craru de allestru.
Bastat difati a pentzai a su rolu chi sa publicidadi tennit me is dinàmicas de una famìllia e, prus che totu, in su càmbiu de is rolus aintru de sa famìllia po cumprendi.
Fadei memòria: chi est chi fait sa spesa in sa butega manna? Chi est chi si fait scioberai asuba de milla e milla prodùsius in oferta? Chi est chi detzidit ita ponni in su carrellu o in su pratu? Me is prus de is bortas est su pipiu, e no po nudda is pipius funt is sugetos preferius de is publicitarius. Aici, funt is pipius chi detzidint, oi, ita si depit ponni in sa mesa; chi una cosa no agatat su agradissimentu de su pipiu, non si coxinat prus e si nci bogat de sa dieta de totu sa famìllia. E cun totu, custa manera de condutzioni de vida familliari est sempri prus manna, e po custus motivus in sa mensa est cumplicau meda fai papai a is pipius is birduras o su pisci fatu a forru, po fai duus esèmpius de cosas de papai chi no bolint papai.
Raramenti invècias, is babus e mamas amostant su pròpiu interessu po sa calidadi de cussu chi si ponnit in sa mesa. Chi s’ollu extravergine est cussu de logu, chi is mebas beint de agricultura chi fait sa “lotta integrada”, chi sa birdura est biologica, chi funt is fornidoris de sa petza… e aici sighendi.
Epuru sciri ita diaveras si donat de papai a is fillus no est de pagu contu.
Sa cosa est ca seus generalmenti portaus a crei chi siat de avantzu chi unu prodùsiu bèngiat publicitzau poita est bellu. E diaici, mancai sa crisi nci fetzat fai economia meda, seus capassus de lassai sa callidadi chi poneus in su frigorìferu, prus che sa cantidadi. Prefereus papai totu is diis presciutu aici aici prus che una borta a sa cida unu bellu. Circai su pacu de is merendinas in oferta a 1 euru, sena si pregontai comenti siant fatas, chi si potzant permiti de dda sa bendi a unu pretziu aici bàsciu, invècias de torrai a scoberri sa bella giogada de sa truta fata in domu o unu yogurt, una fruta o unu uncueddu de pani.
Po custu is atòbius comenti cussu de Cuccurada funt de importu mannu: poita agiudant a fai pentzai e faint a cumprendi ca un’alimentatzioni sana e ecuilibrada agiudat a stai beni e a bivi mellus e in salludi.