Corpo Pagina

660.000 Euro per la riqualificazione della scuola elementare di via Dessì

Sa iscola media de bia Dessì, mancai siat de costrutzioni no tropu bècia, at de s’inghitzu fatu biri is problemas de su logu scioberau po s’edificatzioni cosa sua: unu carropu mannu bogau de unu iscavu, intra mesu de i domus de is citadinus, finsas a nai ca s’intrada est pròpiu a innantis de una domu de custas castiendidda de asusu. No ddoi funt logus bellus e tocat a ddoi arribai po una strada totu posta mali po is cedimentus de sa terra poita su logu est in pendèntzia meda.
Fata po ospitai is classis de s’iscola media chi no agatant prus unu logu in su bèciu casegiau, in su mentris chi sa diretzioni beniat trasferida in Abas e fut cabau su numeru de is studentis su casegiau iat ospitau totu s’iscola mancai su logu fut strintu.
In su 2011, apustis sa serrada de su casamentu iscolàsticu de Pratza Sant’Antiogu, nci fut stètiu unu trasferimentu multiplu chi at postu s’iscola elementari in su casegiau in chistioni e s’iscola media in s’istitutu tecnicu. Is cambiamentus donaus de un’iscola a tempus longu at obrigau a calincunu adeguamentu a su casegiau, in su specificu po ndi fai sa sala mensa. Sala mensa chi s’est arrivelada a su pròpiu pitica po su numeru de is pipius — 120 prus o mancu — chi faint is 40 oras.
Ònnia strutura, tenit abisongiu, apustis de meda annus de sa costrutzioni cosa sua, de interventus de manutentzioni ordinària e istraordinària, tantu prus chi si chistionat de logu pùbricus chi, comenti in su casu de is iscolas, ospitant unu grandu numeru de pipius o piciocus e depint essiri adeguaus a totu is normativas de sa siguresa e de su rispàrmiu energeticu.
Est custu su motivu chi at donau sa spinta a sa Giunta Comunali po aprovai, su 12 de cabudanni de su 2013 cun delibera n. 100, unu progetu de siguresa e ricualificatzioni de s’edificiu, po unu tanti de 660.000,00 Eurus, in sa spera de pòdiri arribai a is fundus bogaus de su guvernu po progetus esecutivus luegus cantierabilis po ponni in seguresa, ristruturatzioni e manutentzioni istraordinària de is edificius iscolàsticus.
Mancai in su 2013 su progetu non fiat arrenesciu a intrai in cussus finantziaus, atras risorsas bogadas de su guvernu Renzi in su 2014 ant cunsentiu a su progetu de su Comunu de Mòguru de pòdiri tenni su finantziamentu preguntau de 660.000,00 Eurus.
Su progetu — diaici comenti previdiu de su D. L. 21/062013 n.69, cunvertiu cun modificatzioni de sa L 9 austu 2013 n.98 — punnat a s’adeguamentu de s’edificiu a is normativas asuba su rispàrmiu energeticu e acusticu e a cussas antincendiu ma si proponit puru de arrespundi a is diversas esigèntzias de sa mudada destinatzioni de s’edificiu, de iscola media a iscola elementari a tempus longu.
Is interventus previdius funt po is traballus po arrangiai sa faciada cun sa realitzatzioni de unu sistema “A CAPPOTTO” po fai calai is cunsumus energeticus; is fentanas ant a essi cambiadas cun gennas a fentana circhendi de calai su numeru po àula, custu po unu cuntenimentu de is costus, ma chi at a torrai a ònnia modu in sa superfici minima po lei. Puru is cassonetus de is avvolgibilis ant a essi liaus e cambiaus cun cassonetus “termoisolanti” po su logu de is avvolgibilis motoritzadas a energia elètrica. Is gennas de aintru ant a essi cambiadas po torrai a is normas de siguresa, a su pròpiu modu sa genna de sa palestra at a essi cambiada cun dd’una genna aintru “tagliafuoco”.
Sempri po motivatzionis de consumus energeticus at a essi fatu una contra crabetura in s’intrada e in su corridòriu, custu at a cuai is fentanas postas in currispondèntzia cun is solaius chi ant a essi bogaus e serraus. Po pòdiri tenni assumancu unu pagheddu de luxi naturali in su corridòriu, benit preventivau chi si usit su chi ddi nant “captatori solari” chi cassant sa luxi de foras e dda portant aintru.
Ant a cambiai is logus aintru: una sala professori noba e unu logu nou po is servìtzius de su personali. Su servìtziu igienicu po is chi tenint handicap at a essi postu invècias cun is servìtzius de is studentis, chi ant a essi fatus de nou. S’interventu prus mannu est po sa sala mensa chi at a essi fata prus manna po pòdiri arrici totus is pipius. S’opera de ampliamentu cumprendit sa realitzatzioni de unu fabricau nou a fiancu de cussu in su parti est.
Est in previsioni in prus sa realitzatzioni de unu canali po s’acua e unu sistema po arrici s’acua de celu, chi imoi no c’est, in prus de sa realitzatzioni de una pensilina in s’intrada manna de 46mq, po pòdiri arresolvi totus is problemas giai sennialaus de is babus e mamas candu proit meda.
At a essi bogau, e fut ora, su pavimentu lègiu e totu a bullucas de su corridòriu e in callincuna àula e asuba de totu su logu at a essi fata una pavimentatzioni in “grès porcellanato” e postu su bati scova. Cuntrariamenti a cantu previdiu in dd’unu primu momentu, po motivus tecnicus s’est dèpiu lassai a perdi s’impiantu de riscardamentu in su pavimentu. At a essi fatu insaras un’impiantu nou cun climatitzatzioni a pompa de calori modulari po impiantus cun “ventilconvettore”.
S’ogu puru bolit sa parti sua, si narat, insaras candu is traballus ant a finiri totus is cavus elètricus, telefònicus, etc., ant a essi postus asuta a terra e no s’ant a biri inforas. Urtimu puntu, cussu de donai a is pipius un’iscola sigura, funtziònali, eficienti e bella!