Corpo Pagina

Nuovo sistema di gestione del Servizio Mensa Scolastica

Inghitzendi de ocannu intrant in vigori is modalidadis noas de impreu de su servìtziu mensa iscolàstica e de pagamenta de is cuotas. Is pipius iscritus s’ant a carculai comenti chi nci fessit sèmpiri. Ammanchendi de iscola s’ant a incurai su babbu e sa mamma a annullai su pastu, gràtzias a una telefonada fata cun semplitzidadi e sena pagai nudda.

Po melliorai, ammanniai e fai prus fatzili sa pagamenta de is pastus de parti de is famìllias, su Comunu de Mòguru at pigadu pro s’annu iscolàsticu 2014/15, in bia isperimentali, unu sistema nou informatizadu de manìgiu de su servìtziu mensa iscolàstica, in logu de còmporai e impreai is bonus a paperi po su mandiari.

Comenti funtzionat:

Abisòngiat chi ònnia pipiu siat iscritu a su servìtziu. Est duncas de importu mannu incarrelai a s’iscritzioni; chi s’iscienti non est iscritu non si podint contai beni is pastus de giai, cun mancàntzias mannas in su servìtziu.

Su sistema automàticu ponit impari is nùmerus de telèfonu inditadus in sa domanda de iscritzioni cun su nòmini de su pipiu. Su pipiu s’at a carculai comenti chi nci fessit sèmpiri in su servìtziu iscolàsticu sighendi su calendàriu iscolàsticu.

Chi ammancat, su babbu o sa mamma ant a depi tzerriari (sena pagai nudda), isceti de unu de is nùmerus de telèfonus comunicadus in sa domanda de iscritzioni, e abetai chi ddis torrint isceda chi avisat cun su messàgiu vocali narendi su chi sighit:

Gràtzias po ai tzerriadu a su servìtziu de registratzioni iscolàstica…

Sa recusa curregida de su pastu est unu gestu de tzivilidadi e curretesa. Su pastu giadu e non papadu si nci fùlliat cun unu isprecu craru de cosa de papai. Su prètziu de su pastu non papadu iat a essi carrigadu non feti a s’utenti, ma fintzas a s’Amministratzioni cun s’arriscu de unu ammànniu de su prètziu de su servìtziu etotu chi iat a essi pagadu de sa comunidadi.

Modalidadi de pagamenta

Sa pagamenta de su prètziu de su servìtziu s’at a fai feti gràtzias a càrrigas simplis in is tzentrus cunventzionadus cun s’amministratzioni cun una ispesa in prus de € 0,70 a càrriga.

Si pagat donendi unu de is nùmerus telefònicus decraradus a s’ora de s’iscritzioni. S’importu chi ònnia famìllia at a depi pagai dd’at a carculai a manera automàtica su sistema (cunforma a su rèdditu ISEE).

Is pagamentas si faint in dinari cuntanti o cun sa carta isceti in unu de is puntus vendita cunventzionadus:

1. COOP.E.S.  a.r.l Bia Grazia Deledda 12/14

2. RIVISTE, GIORNALI E CARTOLERIA  de  Marinella  Marongiu  Bia A. Gramsci, 180

3. LA CANTINETTA  de Ciani Rosa, Bia L. Fois, 37

4. CARTOLERIA ALICE, Bia E. Lussu, 2/6

Sa verìfica de is assèntzias e sa situatzioni de crèditu

Sa situatzioni chi pertocat is pagamentas e su crèditu abarradu si podit castiai in tempus reali intrendi in su login e password in su giassu internet:

http://scuola.business-agent.eu

Avisu Servìtziu Mensa iscola de s’infàntzia e primària annu iscolàsticu 2014/2015

Mòdulu de iscritzioni

Fàscias ISEE e tarifas annu iscolàsticu 2014 /2015

Tabella dietètica

Istasoni beranu-istadi

Istasoni atòngiu – ierru