Corpo Pagina

Pro Loco

Pro Loco Mogoro

S’assocciazioni turistica “Pro Loco” de Moguru, fundada in su 1969 est de annotai cumenti a su gremiu o comitau de volontariau prus antigu de Moguru. Is motivus e is iscopus sozialis primarius chi d’accumpangiant funt:su prommovimentu de is iscienzias e connoscenzias de su logu, s’apoderamentu e spraximentu de sa lingua, de is usanzias e costumanzias, s’avvaloramentu de sa sienda storica e monumentali de sa bidda, su studiu, s’arreguamentu de is iscrittus de is oberas de litteradura de su passau e su presenti de sa bidda e po cantu si podit, de tottu sa Sardigna. De sempri sa pro loco hat traballau cun is amministrazionis comunalis de Moguru, organizzendi e apparicciendi is Fieras de su tappetu e de s’artisanau de sa Sardigna cun is varias genias de mustras e pruscatottu cun s’ammostu de s’arazzu e su laùru antigu e de annus meda manixiat e ammostat is librus imprentaus in sa Sardigna e oberat puru po circai de aggiudai is chi produsint is varias geneias de is mandiaris de sa laurera e su pastorìu de tottu is logus de accanta. A pustis unu scat’annus de firmada, grazias pruscatottu a s’idea e su coraggiu de unus cantu giovunus bingiatteris, hat torrau poni in essiri e in giusta luxi sa festa de s’axina. E de ainci, a s’urtima simada de austu impari a is atras produzionis cumenti a su binu nodiu de sa cantina de Moguru, su meloni saboriu de is status nostus, e pruscatottu de su proceddu cottu a taccula e imboddiau cun arrampus de murta chi si gustat in sa prazza de Santa Maria Carcaxia, torràda a prinzipiài propriu de parti de sa Pro Loco cun is Comitaus balentis e chi a is urtimus tempus si funt annodizzzaus po biazzori e futtesa manna, fabbricchendi is cumbessias e muristenis chi arriccint e donant arreccreu a tottu is devotus e festaiolus disigiosus de spassiu chi sempri de prus funt presentis a custa festa nodida. Sa Pro Loco est presenti e pigat parti ogniannu a is prucessionis cresiasticas de Pasca manna e pruscatottu de su Patronu de Moguru Santu Brannadiu cun is Gruppus Folkloristicus, is traccas e is quaddus cuncodriaus sezzidus de abbilis cavallerizzus, e in s’andàda e sa torràda de accumpangiamentu a sa cresiedda is su sattu de Santa Maria Carcaxia sempri cun is quaddus e is trattoris beccius e nous cuncodraus cun su lauru antigu e modernu, cun is fruttus de sa stasoni e incornissaus de froris ingespiaus de ognia colori e genia. Po circai de donai giusta balenzia a is usanzias e custumanzias de su passau, in su 1997, hat donau fida a su “Gruppu Antigas Tradizionis Popolaris” cun s’idea de no spedri e poni in giustu cracullamentu su bistuari antigu e impari a custus is ballus e is cantus chi su storicu Gruppu Folk De Moguru cun valori e arrennescimentu mannu, hiat portau a spompiu in tottu is logus, risultendi a essi in trà is mellus gruppus apprezziaus in sa Sardigna. E fut istau propriu grazia a sa Pro Loco, impari a s’idea, s’arranguizzamentu, e su sacrifiziu de su “Gruppo Poeti” chi a quaddu de is annus Ottanta fut pozziu nasci, cresci e ammanniai su “Premiu Litterariu Marmilla”, frori nodiu e spantosu de sa litteradura no feti de Sardigna, e mancai in custus urtimus tempus siat abarrau a pausu, sa Pro Loco cun atrus volontarosus hiat a bolli torrai a poni in essiri e de ainci podi torrai a gosai una de is cosas prus bellas praxibis e callidadosas chi sa idda de Moguru mai hiat tentu. Sa Pro Loco però no bollit nai feti custu, hiat a serbì pinnas e tinteris meda po circai de annotai tottu su traballu e su biazzori chi dd’hat sempri accumpangiàda. Passilladas in su sattu cun su popolau e pruscatottu cun sa gioventudi po scoberri sa bellesa de is logus nostus, passilladas in biccicletta impari cun ”S’AVIS” Is carnevalis e po urtimu su Sattigliu cun “S’Assocciazioni Ippica Mogoresa”, sa manifestazioni asuba de sa memoria e in arregodu de Sandru Porta, s’Istadi Mogoresa cun Cantus e Ballus, e sa manifestazioni de fini de annu “Contau, Cantau e Arridau”. Custu e atru ancora fait sa Pro Loco, e cun sa spera e su cumbidu spraxidu a tottu sa genti, po chi pozzant rendi visita aggradessida a sa idda nosta si naraus: BENI BENIUS A MOGURU.