Corpo Pagina

Il registro pubblico degli assistenti familiari

Su Comunu de Mòguru, comenti Enti gestori de su PLUS de su distretu sociu-sanitariu Abas-Terraba, at publicau su registru pùblicu de is Assistentis Familiaris, aprovau cun determinatzioni n. 362 de su 15.12.2014 de su Responsabili de su Servìtziu Sociali e Culturali.
Arregordaus a totus is chi bolint fai s’atividadi de assistenti familiari o badanti ca is preguntas podint essi presentadas in calisisiat momentu sighendi is modus de s’avisu e de su regulamentu. Su registru Pùblicu de is Assistentis Familiaris at a essi postu a nou ònnia 15 de su mesi.
Is titulus necessàrius funti:
ai fatu 18 annus; no tenni cundannas o procedimentus penalis abertus, essi de sana e forti costitutzioni (atestai cun dd’unu certificau medicu); ai fatu, cun esitu bonu, unu cursu de formatzioni de s’area de s’assistentzia a sa personi de sa durada de 200 oras, deghinou essi in possessu de una cualìfica (OSS, OSA, ADEST, OTA o calisisiat titulu pari de custus) o ancora ai fatu una esperièntzia de traballu documentada de assumancu 12 mesis in su campu de sa cura personali e domiciliari.
Sa domanda depit essi presentada cumpilendi su modulu de mandai a sa mail protocollo@pec.comune.mogoro.or.it deghinou po racumandada a su Comunu de Mòguru, Via Leopardi n. 8, deghinou presentada a manu a su Comunu de Mòguru, Enti Gestori PLUS Abas-Terraba, ufìtziu Protocollo.

Avvisu

Regulamentu

Modulu integratzioni pregunta