Corpo Pagina

Separazione consensuale abbreviata, realtà anche nel comune di Mogoro

Sa Giunta Comunali in s’atobiu de giòbia, su 26 de friàrgiu 2015, at aprovau sa delibera in misura pari a 16 Eurus s’importu de su deretu fissu dèpidu a su Comunu de is chi preguntant a s’atu de su procedimentu ai sensus de sa L.132 de su 12/09/2014.
Podiddu e mulleri point finì, innantis a su Sìndigu, comenti ufitziali de su Stadu Civili, cun s’assistentzia facoltativa de unu abogau, unu acòrdiu de separatzioni personali chi bolit nai de fini de is efetus de su spasoriu civili, e puru de modifica de is cunditzioni de separatzioni o divòrtziu.
Custa oportunidadi est cunsentida in su comunu de residèntzia de unu de is duus o in su comunu innoi ant fatu sa trascritzioni de s’atu de spasoriu cun s’assisntetzia facoltativa de unu abogau. Custas dispositzionis no si faint in presèntzia de fillus minoris, fillus mannus chi no funt capassus o chi tenint unu handicap gravi, bolit nai chi no funt economicamenti suficientis. S’atu non poit cuntenni patus de trasferimentus patrimonialis.
S’ufitziali de su Stadu Civili ingollit de donniuna parti sa dichiaratzioni chi si bolint lassai, bolit nai fai finì is efetus civilis de su spasoriu o ingolli sa fini de su spasoriu segundu cunditzionis cuncordas. In su momentu ca si ingollit sa dichiaratzioni de is duus, scriit unu atu regularmenti cumpilau e firmau de is partis, fissendi unu atòbiu no primu de trinta diis po cunfirmai sa cosa. Chi no si presentant no si poit cunfirmai sa cosa.
Po ndi sciri de prus tocat a preguntai a s’Ufitziu de Stadu Civili de su Comunu.