Corpo Pagina

Mogoro verso "La Galleria dell’Artigianato Artistico".

Sa Galleria est stètia aberta domìnigu su 29 de Martzu a is seti de su merì. Sa manifestatzioni est stètia tzerriada “Mogoro verso la Galleria dell’Artigianato Artistico”. Est su primu passu de una caminera chi s’at a fini cun sa Galleria permanenti de s’Artesania. At a aberri me in is fini de cida su cenàbura a meigama e sàbudu e domìnigu a mengianu e meigama.
De prus de 50 annus Mòguru organisat unu atòbiu de importu mannu po s’artesania de callidadi: sa Fiera de s’artesania e de su Tapetu.
In totu custus annus sa manifestatzioni at tentu su grandu bantu de ai fatu connosci su patrimòniu de is artis de s’artesania a sa cultura de sa Sardinnia, e imoi, de unus cantu de annus arrenescit a amesturai sa traditzioni a su contemporaneu, chi in s’artesania s’amesturant a meravillia.
Benint de custas connoscèntzias sa decisioni de s’Aministratzioni Comunali de Mòguru de arribai a una espositzioni permanenti, cun s’agiudu pretziosu de sa Cooperativa Su Trobasciu, Rosa Spanu e de s’architetu Roberto Virdis tzerriada “Mogoro verso la Galleria dell’Artigianato. est su primu passu chi sìnniat s’inghitzu de una caminera chi at a finì cun s’inauguratzionide sa Galleria Permanenti de s’Artesania: una manifestatzioni chi at a acumpangiai a totu annu is istimadores, boghendi su tempus de una fiera a s’atera.
Custa caminera po s’acostai podiat inghitzai sceti de su coru de sa traditzioni tessili mogoresa, sa stimada tessidura a tramas brocadas, cun dd’una espositzioni chi fait connosci is materialis e sa tecnica, po arribai apustis a su traballu finiu. Una caminera didàtica chi eus a fai de berus, pentzendi puru a is prus giòvunus.
In custu primu passu ant a essi presentis is Aratzus de Mòguru de sa colletzioni I.S.O.L.A.
Sa mostra at a essi aberta in su fini de cida fintzas a su 31 de Maju: cenàbura de is 4 a is 7 de merì, sàbudu e domìnigu de is 10 a sa una e de si 4 a is 8 de merì.
S’at a pòdiri intrai me is àteras diis puru ma tocat a prenotai tzerriendi su numeru 0783 990581. S’intrada est a gratis.